1. Użytkownikami kompleksu sportowego mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 2. Wejście na teren kompleksu sportowego równoznaczne jest z przyjęciem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z kompleksu sportowego jest bezpłatne, a obiekt jest ogólnodostępny.
 4. Pierwszeństwo korzystania z kompleksu sportowego mają:
  1. w okresach nauki szkolnej, w dni powszednie placówki oświatowe z terenu Gminy Czernichów dla prowadzenia zajęć edukacyjnych, po uprzednim zgłoszeniu,
  2. placówki oświatowe z terenu Gminy Czernichów oraz inne podmioty działające na terenie gminy Czernichów – na potrzeby prowadzenia zajęć pozaszkolnych z dziećmi i młodzieżą,
  3. zorganizowane grupy sportowe dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Czernichów,
  4. kluby sportowe działające na terenie gminy Czernichów,
  5. inne podmioty i indywidualni użytkownicy.
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kompleksu sportowego tylko pod opieką dorosłych.
 6. Terminy udostępnienia kompleksu sportowego dla użytkowników ustalone adekwatnie do sezonu i potrzeb, podane są do publicznej wiadomości.
 7. Harmonogram zajęć i imprez ustala administrator kompleksu sportowego w grafiku sporządzanym co miesiąc i podawanym do publicznej wiadomości.
 8. W celu skorzystania z obiektu należy zgłosić się do administratora, który wyznaczy termin udostępnienia boisk, kierując się kolejnością, ustaloną na podstawie ust. 4; w miarę możliwości uwzględniając życzenie zgłaszającego co do terminu udostępnienia boisk, o ile zgodnie z grafikiem w chwili dokonania zgłoszenia dany termin jest wolny.
 9. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu czuwa administrator.
 10. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych kompleks sportowy może zostać wyłączony z użytkowania.
 11. Każda grupa korzystająca z kompleksu sportowego zostaje wpisana do rejestru:
  1. w przypadku zorganizowanych grup dzieci i młodzieży – wpisu dokonuje opiekun grupy,
  2. w przypadku grup dorosłych wpisu dokonuje osoba wyznaczona przez grupę, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. w przypadku zajęć prowadzonych przez animatora sportowego z udziałem dzieci i młodzieży powyżej 12 lat oraz indywidualnych osób – wpisu dokonuje animator.
 12. Osoby korzystające z kompleksu sportowego zobowiązane są do niezwłocznego zgłoszenia administratorowi lub animatorowi sportowemu uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.
 13. Osoby korzystające z kompleksu sportowego odpowiadają za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 14. Sprzęt sportowy wydaje administrator lub animator sportowy. Pobierający sprzęt zobowiązany jest zwrócić go po skończonych zajęciach w stanie niepogorszonym.
 15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego.
 16. Na terenie kompleksu sportowego zakazuje się:
  1. używania butów piłkarskich na korkach lub posiadających kolce; dopuszcza się wyłącznie używanie obuwia z chropowatą podeszwą, o głębokości bruzd do 5 mm,
  2. wprowadzania i wjazdu pojazdów, z wyjątkiem wjazdu pojazdów służących do poruszania się osobom niepełnosprawnym a prowadzonych i używanych wyłącznie przez te osoby,
  3. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem zwierząt – przewodników osób niepełnosprawnych wprowadzanych przez te osoby,
  4. wchodzenia na ogrodzenia, słupy oświetleniowe, maszty, dachy, bramki,
  5. umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody administratora lub animatora sportowego,
  6. spożywania napojów i rozlewania jakichkolwiek płynów na płycie boiska, zaśmiecania terenu kompleksu sportowego,
  7. spożywania napojów alkoholowych i stosowania jakichkolwiek używek.
 17. Poza ustalonymi godzinami zabronione jest przebywanie na terenie kompleksu sportowego osób nie upoważnionych przez administratora.
 18. Za bezpieczeństwo i porządek w kompleksie sportowym w trakcie imprezy odpowiada organizator imprezy, a w trakcie zajęć grup sportowych – administrator lub animator sportowy.
 19. Wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu sportowego zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom administratora i służb porządkowych.
 20. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczące zasad korzystania z kompleksu sportowego i odpowiedzialności z tym związanej, stosuje się odpowiednio do korzystania z pomieszczeń przynależnych, w szczególności szatni i toalet.
 21. Osoby przebywające na terenie kompleksu sportowego i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie administratora lub służb porządkowych zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
 22. Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na teren obiektu.

źródło: http://orlik.czernichow.pl/download/regulamin.pdf